ÇALIŞMA YÖNTEMİ

Genel Olarak:
Özekes & Seven Hukuk Bürosu, sadece dava, takip ve uyuşmazlık anlayışına dayalı bir hukukî hizmet değil; uyuşmazlık öncesi hizmet vermeyi ve uyuşmazlıkların azaltılması için de katkıda bulunmayı ve uzmanlaşmayı bir çalışma yöntemi olarak seçmiştir.

Dava ve Takipler:
Klasik sayılabilecek hukukî hizmetler olarak, hukukî sorunlarla ilgili her türlü yargı alanında dava açılması, takip yapılması, geçici hukukî koruma olarak ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti yoluna başvurulması söz konusudur.

İdari Başvurular:
Dava ve takipler dışında gerekli her türlü idari başvurunun yapılması, takibi ve sonuçlandırılması da faaliyet alanı içerisindedir.

Uzmanlığa Dayalı Hizmet:
Özellikle günümüzde herkesin her şeyi bilmesi mümkün de gerekli de değildir. Nasıl ki, bir mühendisin hem inşaat hem makine hem bilgisayardan anlaması mümkün olmadığından bu konularda ayrı ayrı mühendislik alanları vardır veya iç hastalıkları için ayrı göz için ayrı hekimlikte uzmanlık söz konusudur; sağlıklı, güvenilir ve doğru bir hukukî hizmet için de mümkün olduğunca uzmanlığa dayalı bir yapılanma şarttır. Şüphesiz pratisyen hekimlik gibi, ilk müdahalenin de doğru yapılması önem taşır; ancak sorun karışık hale geldikçe uzmanlık ön plana çıkmakta ihtiyaç haline gelmektedir. Kısaca her hukukçu her türlü hukukî sorunu doğru çözer anlayışı doğru ve gerçekçi bir anlayış sayılmaz.
Uzmanlık konusunda da en yetkin ve belirgin uzmanlık şekli eğitimle kazanılan ve akademik niteliği olan uzmanlık şeklidir. Esasen bugün avukatlık mevzuatımız da sadece bu tür bir uzmanlığı gerçek anlamda uzmanlık olarak kabul etmektedir.
Açıklanan çerçevede, hizmetin kalitesinin artırılması için, her hukukî sorunla ilgili olarak o konuda genel veya özel uzmanlığı olan bir büro yapılanması ve çalışma yöntemi belirlenmiştir. Bu çerçevede gerektiğinde büro dışında uzmanlığı olan hukukçulardan ve kişilerden de yardım ve destek alınmakta, işbirliği yapılmaktadır.

Bilgilendirme ve Koruyucu Hukukî Altyapı Oluşturma:
Mümkün olduğunca hukukî sorunların azalmasının en iyi yolu, daha önceden ortaya çıkması muhtemel sorunlar konusunda bilgilenmek ve hazırlıklı olmaktır. Bu sebeple, hukukî hizmet sunduğumuz kişi ve kurumların, karşılaşacakları muhtemel sorunlar hakkında asgari bilgi sahibi olmalarını çalışma yöntemi olarak benimsemiş bulunuyoruz. Örneğin, bir işletmede işçilerle ilgili gerekli belge ve bilgiler sağlıklı tutulmadığında, ileride karşılaşılacak bir iş davasında haklı çıkmak ve davayı kazanmak neredeyse imkânsızdır; bu sebeple başlangıçta bu hazırlık yapılmalıdır. Aynı şekilde, bir bono veya çek hazırlanırken bazı hususlara dikkat edilmediğinde, daha sonra tahsil aşamasında bir çok güçlükle karşılaşmak söz konusu olacaktır.
Belirtilen sebeplerle hukukî hizmet alanların öncelikle asgarî bilgiye ve hukukî altyapı ve teşkilatlanmaya sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz.

Sözleşmeler Yapılması, Hukukî Metinlerin Hazırlanması:
Özellikle başta sözleşmeler olmak üzere, bir çok konuda hukukî metinlerin ve belgelerin doğru hazırlanması hem başlangıçta bir çok sorunu engelleyecek hem de bir uyuşmazlık çıktığında hakların savunulmasını kolaylaştıracaktır. Günlük hayatta kullanılan dil ile hukukî olarak kelimelere yüklenen anlamların dahi farklı olduğu, her geçen gün yeni mevzuat hükümlerinin süratle yürürlüğe girdiği, hayat ve buna bağlı hukukî ilişkilerin arttığı düşünülürse bazen bir sözleşme hükmü için dahi saatlerce düşünmek ve çaba göstermek gerekir.

Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Sulh, Tahkim vb. Yollarla Çözümü:
“En kötü sulh en iyi davadan daha iyidir” sözü boşuna söylenmiş bir söz değildir. Bu sebeple, çalışma yöntemi olarak hukukî hizmet sunduğumuz kişi ve kuruluşları bilgilendirdikten sonra ve avukatlık meslek kurallarının izin verdiği ölçüde uyuşmazlık çıkarmadan önce arabuluculuk, uzlaşma, sulh ve anlaşma konusundaki tüm yolların tüketilmesine çalışıyoruz. Zira, hukukî yollara başvurulması halinde, hem daha çok zaman harcanacak hem de uyuşmazlığın çözümü daha pahalıya mal olacaktır, bunun dışında sürekli uyuşmazlıkla meşgul olmak şeklindeki psikolojik olumsuzluk da başka bir olumsuz sonuçtur. Günümüzde gerek iç gerekse uluslararası hukukî ilişkilerde (özellikle ticari ilişkilerde) uyuşmazlıkların tahkimle, yani normal devlet yargısı dışında tarafların belirleyecekleri hakemlerle sorunların çözülmesi yöntemi benimsenmektedir. Biz de bu yöntemin gelişerek özellikle ticari ilişkilerde yaygınlaşmasını bir çalışma yöntemi olarak benimsemiş bulunuyoruz.

Mütalâa, Görüş Bildirme:
Gerek büro kapsamında uzmanlığı bulunan kişilerden, gerektiğinde dışardan ilgili uzman hukukçulardan hukukî sorunlarla ilgili mütalâa ve görüş alınması, hukukî sorunların çözümü için uzmanlığa dayalı çözüm yönteminin bir devamı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çerçevede diğer avukatlar ve hukukçularla da işbirliği yapılmasına önem vermekteyiz.

Hukukî Sorunlarla İlgili İşbirliği:
Gerektiğinde diğer hukuk büroları ile birlikte dava yürütülmesi veya mütalâa verme ya da alt vekâletle işin yürütülmesi şeklinde işbirliği yapılmaktadır.

Uluslararası Bağlantılar:
Bazı hukukî sorunların uluslararası boyutunun olması sebebiyle yurt dışında takip edilmesi veya sorun yurt dışından kaynaklanıp ülkemizde takip edilmesi söz konusu olabilmektedir. Bu çerçevede, yurt dışındaki hukuk büroları ile işbirliği yapılmaktadır.