ÇALIŞMA ALANLARI

TİCARET HUKUKU
Şirketler hukuku, ticari işletme hukuku, kıymetli evrak hukuku, deniz ticaret hukuku, taşıma hukuku, rekabet hukuku, bankacılık hukuku, fikrî ve sınaî haklar hukuku (marka, patent, endüstriyel tasarımlar, fikir ve sanat eserleri hukuku), kooperatifler hukuku, sigorta hukuku, sermaye piyasası hukuku, yabancı sermaye hukuku, yatırımlar ve teşviklerle ilgili sorunlar.

BORÇLAR HUKUKU
Tüm sözleşme türlerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sözleşmelerin hazırlanması, haksız fiil, sebepsiz zenginleşme.

AİLE ve KİŞİLER HUKUKU
Aile hukukundan kaynaklanan sorunlar, boşanma ve mal rejimleri velayet, vesayet, kayyımlık ismin ve kişiliğin korunması.

DERNEKLER ve VAKIFLAR HUKUKU
Dernek ve vakıflarla ilgili ön çalışma ve davalar.

BASIN ve MEDYA HUKUKU
Basın ve medya hukuku çerçevesinde, hukukî idarî ve ceza hukukundan kaynaklanan davalarla, gereğinde hukuka aykırılıkları önlemek için ön denetim.

EŞYA HUKUKU
Taşınır mallarla ilgili sorunlar, taşınmaz mallarla ilgili sorunlar, kat mülkiyetinden kaynaklanan sorunlar, kira ilişkilerinden kaynaklanan sorunlar, inşaat sözleşmeleri, rehin ve ipotek.

MİRAS HUKUKU

İCRA ve İFLAS HUKUKU
İcra takipleri, iflâs hukuku, konkordato, şirketlerin yeniden yapılandırılması, malî kriz içindeki işletmelere ilişkin tedbirler.

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
Bireysel iş hukukundan kaynaklanan sorunlar (işçi alacakları, işe iade davaları, işçi-işveren uyuşmazlıkları, iş yerlerinin iş hukuku kurallarına uygun hale getirilmesi), toplu iş uyuşmazlıkları (toplu iş sözleşmesi, sendikal ilişkiler vs.), sosyal güvenlik hukuku (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ile ilgili sorunlar).

İDARE HUKUKU
Kamu görevlileriyle ilgili hukuki sorunlar (atama, yükseltme vs.), kamulaştırma ve imar hukuku, yerel yönetimlerle ilgili sorunlar (belediye, il özel idaresinden kaynaklanan ve bunların taraf oldukları uyuşmazlıklar), merkezi yönetimle ilgili sorunlar.

VERGİ ve MALİ HUKUKU
Temel vergilerle ilgili uyuşmazlıklar, vergi ve mali hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıkların dava öncesi çözüm yolları, vergi suç ve cezaları, gümrük mevzuatı alanından kaynaklanan sorunlar.

CEZA HUKUKU
Özellikle ekonomik suçlar ve basın suçları.

ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLAR ve SÖZLEŞMELER
İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru, Uluslararası ve yabancılık unsuru taşıyan hukuki sorunların çözümü, Yabancı Yatırımlarla ilgili hukuki sorunlar, Uluslararası iş ilişkileri, hukuki yardım ve sözleşmeler.

UYUŞMAZLIKLARIN ARABULUCULUK veya TAHKİMLE ÇÖZÜMÜ
Uyuşmazlıkların, yargı organları önüne gelmeden veya yargılama sırasında arabuluculuk yoluyla çözümü yanında; iç ya da uluslar arası tahkim yoluyla çözümü.